Nguyễn Văn Kim

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. Thông tin cá nhân:

'Text Box: (Dán ảnh mầu 3x4)
'Họ và tên: NGUYỄN VĂN KIM

Ngày, tháng, năm sinh: 20/4/1973

Giới tính: Nam

Địa chỉ liên lạc qua bưu điện: 237/8/3 Hoàng Văn Thụ - Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại cơ quan: 0563846822

Điện thoại nhà riêng: 0563522175

Điện thoại di động: 0983521097

Email: nguyenvankim@qnu.edu.vn

Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: Giảng viên – Khoa Hóa – Trường Đại học Quy Nhơn

Học vị (ThS, TS, TSKH), năm, nơi cấp bằng: Thạc sĩ, năm 2007, Đại học Sư phạm – Đại học Huế.

Chức danh khoa học (GS, PGS), năm, nơi công nhận:

Đã nghỉ hưu từ năm: ……………………………………..

2. Trình độ học vấn:

2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo

1996

Đại học

Hóa học

 

Trường ĐHSP Quy Nhơn

2007

Cao học

Hóa vô cơ

 

Đại học Sư phạm – Đại học Huế.

 

2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):

Thời gian

Nội dung đào tạo

Cơ sở đào tạo

12/2005-01/2006

Giáo dục học Đại học

 

Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

12/2012-3/2013

Anh văn trình độ C

 

Trường ĐH Quy Nhơn

3/2013-5/2013

Tin học trình độ C

Trường ĐH Quy Nhơn

8/2014-12/2015

Lý luận chính trị - Hành chính

Trường Chính trị tỉnh Bình Định

7/2016

Nghiệp vụ Sư phạm Đại học

Trường Đại học Sư phạm-ĐH Đà Nẵng

 

2.3. Trình độ ngoại ngữ:

STT

Ngoại ngữ

Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

Tiếng Anh

Trung bình

 

Trung bình

 

Khá

Khá

 

2.4. Trình độ tin học: Trình độ C

 

3. Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1996 - 2000

Trường Trung học phổ thông Lý Sơn - Quảng Ngãi

Giảng dạy

2000 - nay

Trường Đại học Quy Nhơn

Giảng dạy

 

4. Nghiên cứu khoa học:

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:

Nghiên cứu vật liệu màu và vật liệu xúc tác quang

4.2. Các công trình khoa học đã công bố:

4.2.1. Sách chuyên khảo, sách giáo trình:

STT

Năm xuất bản

Tên sách

Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả)

Nơi xuất bản

Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN, nếu có

1

2016

 

Giáo trình Bài tập Hóa vô cơ

Đồng tác giả

Trường Đại học Quy Nhơn

 

 

4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và ngoài nước

STT

Năm công bố

Tên bài báo

Tên tạp chí, số, từ trang …. đến trang ….

Mức độ tham gia

(tác giả, đồng tác giả, tham gia viết một phần, …)

Mã số chuẩn quốc tế ISSN

1

2008

Nghiên cứu tổng hợp chất nền Augite (khảo sát ảnh hưởng của nguyên liệu và nhiệt độ nung đến quá trình hình thành chất nền Augite

Tạp chí khoa học trường Đại học Quy Nhơn, tập 2, số 3, 89 – 96

Tác giả

1859-0357

2

2009

Nghiên cứu tổng hợp chất màu xanh cho vật liệu gốm trên mạng Augite

Tạp chí khoa học trường Đại học Quy Nhơn, tập 3, số 1, 97 – 100.

 

Tác giả

1859-0357

3

2012

Nghiên cứu tổng hợp Spinen MgAl2O4 từ nguồn nguyên liệu tự nhiên

Tạp chí khoa học trường Đại học Quy Nhơn, tập 6, số 2, 37 – 46.

 

Tác giả

1859-0357

4

2012

Điều chế biodiesel bằng phản ứng trao đổi este từ dầu jatropha trên xúc tác dị thể KI/γ-Al2O3

 

Tạp chí Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 4A(50), 351-354.

Đồng tác giả

0866-7174

5

2012

Điều chế biodiesel bằng phản ứng trao đổi este từ dầu cám gạo trên xúc tác dị thể SO42-/ZrO2/ MCM-41

 

Tạp chí khoa học trường Đại học Quy Nhơn, số 4, tập 6, 91 – 100.

Tác giả

1859-0357

6

2014

Tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính xúc tác của Ti-MCM-41 trong phản ứng oxi hóa toluen

Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, số 6, tr 5-8

Đồng tác giả

1859-4069

7

2015

 

Tổng hợp theo phương pháp gián tiếp, đặc trưng và hoạt tính xúc tác của TiO2/MCM-41 trong phản ứng oxi hóa toluen

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, số 4, tập IX, 31 - 39

Đồng tác giả

1859-0357

8

2015

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ tiền chất đến quá trình tổng hợp dung dịch rắn GaN–ZnO

Tạp chí Hóa học, 53(3E12), 223 – 227

Đồng tác giả

0866-7144

9

2015

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng dung dịch rắn GaN–ZnO

Tạp chí Hóa học, 53(3E12), 70 – 74 (2015).

Đồng tác giả

0866-7144

10

2015

Tổng hợp và hoạt tính xúc tác quang của composit g-C3N4/GaN-ZnO

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4. (No2), 51 – 55

Đồng tác giả

0866-7411

11

2015

Tổng hợp g-C3N4pha tạp oxy nhằm tăng cường hoạt tính xúc tác quang dưới ánh sáng khả kiến

Tạp chí Hóa học, 53(4E1), 176 – 180

Đồng tác giả

0866-7144

12

2015

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng xúc tác quang của graphitic cacbon nitrua

Tạp chí Hóa học, 53 (3e3), 133 – 137

Đồng tác giả

0866-7144

13

2015

Tổng hợp vật liệu composit g-C3N4/Ta2O5 có hàm lượng g-C3N4 khác nhau

Tạp chí Hóa học, 53(6e1,2), 116 – 119

Đồng tác giả

0866-7144

14

2015

Preparation and photocatalytic activity of g-C3N4/Ta2O5 composite

Catalysis Science and Technology, 23.

(The second international symposium, HCM city)

Đồng tác giả

 

15

2016

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian nung đến quá trình tổng hợp dung dịch rắn GaN – ZnO

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4. (No1), 130 – 135

Đồng tác giả

0866-7411

16

2016

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng xúc tác quang của vật liệu Ag-ZnO

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T5. (No3), 15 – 20

 

Tác giả

0866-7411

17

2016

Tổng hợp và hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến của vật liệu composit g-C3N4/Ta2O5

Tạp chí Hóa học, 54 (5e1,2), 258 – 263

Đồng tác giả

0866-7144

18

2016

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến quá trình tổng hợp dung dịch rắn GaN – ZnO

Tạp chí Hóa học, 54 (5e1,2), 264 – 268

Đồng tác giả

0866-7144

19

2016

Preparation of g-C3N4/Ta2O5 Composites with Enhanced Visible-Light Photocatalytic Activity

Journal of Electronic Materials, 45 (5), 2334 – 2340

Đồng tác giả

 

 

 

ISI

 

4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):

STT

Thời gian thực hiện

Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý đề tài

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

Kết quả nghiệm thu đề tài

1

1/2010-12/2010

Nghiên cứu tổng hợp chất màu trang trí gạch ốp lát từ nguồn nguyên liệu tự nhiên

 

Cấp Trường

Chủ nhiệm

Tốt

2

01/2012- 12/2012

Nghiên cứu tổng hợp chất màu trên hệ nền Spinen bởi nguyên tố gây màu coban

Cấp Trường

Chủ nhiệm

 

 

 

Tốt

3

01/2016 – 12/2016

Nghiên cứu biến tính Ta2O5 để làm chất xúc tác quang trong vùng ánh sáng khả kiến

Cấp Trường

Chủ nhiệm

Đang thực hiện

 

 

 

 

 

4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:

STT

Ngày, tháng, năm cấp

Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức đã trao tặng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Bằng phát minh, sáng chế:

STT

Ngày, tháng, năm cấp

Tên bằng

Tên cơ quan cấp

Số tác giả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Hướng dẫn Thạc sĩ, NCS:

 

4.7. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học:

STT

Tên tổ chức

Vai trò tham gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 2 năm 2017

Ký tên

 

 

 

 

 

ThS.Nguyễn Văn Kim

 

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay35
  • Tháng hiện tại832
  • Tổng lượt truy cập21,004
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Tin đọc nhiều
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây