Nguyễn Thị Việt Nga

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. Thông tin cá nhân:

''Text Box: (Dán ảnh mầu 3x4)
''Họ và tên: NGUYỄN THỊ VIỆT NGA

Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1974

Giới tính: Nữ

Địa chỉ liên lạc qua bưu điện: 237/8/3 Hoàng Văn Thụ - Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại cơ quan: 0563846822

Điện thoại nhà riêng: 0563522175

Điện thoại di động: 0914481795

Email: nguyenthivietnga@qnu.edu.vn

Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: Phó trưởng khoa – Khoa Hóa – Trường Đại học Quy Nhơn

Học vị (TS, TSKH), năm, nơi cấp bằng: Tiến sĩ, năm 2005, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chức danh khoa học (GS, PGS), năm, nơi công nhận:

Đã nghỉ hưu từ năm: ……………………………………..

2. Trình độ học vấn:

2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo

1996

Đại học

Hóa học

 

Trường ĐHSP Quy Nhơn

1999

Cao học

Hóa hữu cơ

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà nội

2005

Tiến sĩ

Hóa hữu cơ

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà nội

 

2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):

Thời gian

Nội dung đào tạo

Cơ sở đào tạo

12/2005-01/2006

Giáo dục học Đại học

 

Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

12/2012-3/2013

Anh văn trình độ C

 

Trường ĐH Quy Nhơn

3/2013-5/2013

Tin học trình độ C

Trường ĐH Quy Nhơn

8/2014-12/2015

Lý luận chính trị - Hành chính

Trường Chính trị tỉnh Bình Định

7/2016

Nghiệp vụ Sư phạm Đại học

Trường Đại học Sư phạm-ĐH Đà Nẵng

 

2.3. Trình độ ngoại ngữ:

STT

Ngoại ngữ

Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

Tiếng Anh

Khá

 

Khá

Khá

Khá

 

2.4. Trình độ tin học: Trình độ C

 

3. Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 10/1999 – 12/2004

 

Giảng viên Khoa Hóa Trường Đại học Quy Nhơn

 

Giảng dạy

Từ 12/2004 - nay

Phó trưởng khoa, giảng viên Khoa Hóa Trường Đại học Quy Nhơn

 

Giảng dạy

 

4. Nghiên cứu khoa học:

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:

Nghiên cứu xúc tác dùng cho các phản ứng chuyển hóa các hợp chất hữu cơ và xử lýmôi trường.

4.2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

4.2.1. Sách chuyên khảo, sách giáo trình:

STT

Năm xuất bản

Tên sách

Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả)

Nơi xuất bản

Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN, nếu có

1

2009

 

Giáo trình Thực hành hóa học hữu cơ

Đồng tác giả

Trường Đại học Quy Nhơn

 

2

2016

Giáo trình Một số vấn đề chọn lọc trong Hóa hữu cơ

 

Chủ biên

Trường Đại học Quy Nhơn

 

3

2016

Giáo trình Hóa học các hợp chất thiên nhiên

 

Đồng tác giả

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

978-604-73-4812-1

 

 

 

4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và ngoài nước

STT

Năm công bố

Tên bài báo

Tên tạp chí, số, từ trang …. đến trang ….

Mức độ tham gia

(tác giả, đồng tác giả, tham gia viết một phần, …)

Mã số chuẩn quốc tế ISSN

1

2000

Ảnh hưởng của cấu trúc zeolit đến phản ứng metyl hoá anilin

 

Tạp chí Hoá học,T.38 (3), tr. 50-54.

Đồng tác giả

0866-7144

2

2003

Zeolit ZSM-5 biến tính với phản ứng ankyl hoá anilin bằng metanol

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 10, tr. 20-23.

 

Đồng tác giả

0866-7004

3

2004

Đặc trưng chọn lọc hình học của các xúc tác zeolit đối với quá trình bất đối hoá toluen

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia, KHTN & CN, TXX, số 1PT, tr. 20-25.

Đồng tác giả

0886-8612

4

2005

Bất đối hoá toluen trên zeolit HZSM-5 biến tính bằng SiO2 và xử lý hơi nước

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 2, tr. 22-25.

 

Đồng tác giả

0886-7004

5

2005

Ankyl hóa benzen bằng propen trên zeolit HZSM-5

Tạp chí Hoá học và ứng dụng số 3, tr. 28-30.

Đồng tác giả

0886-7004

6

2009

Ankyl hóa anilin trên zeolit ZSM-5 tổng hợp có và không có chất tạo cấu trúc

 

Tạp chí khoa học trường Đại học Quy Nhơn, tập 3, số 1, 89 – 96

Tác giả

1859-0357

7

2009

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Pb2+ trong dung dịch nước của các vật liệu chứa zeolit

 

Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, Hội Hóa học Việt Nam, 2009, 16(100), tr. 38 – 42.

Đồng tác giả

0886-7004

8

2009

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cd2+ trong dung dịch nước của một số vật liệu zeolit và bentonit

 

Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, Hội Hóa học Việt Nam, số 03, tr. 28 – 32.

Đồng tác giả

0886-7004

9

2011

Hấp phụ axit benzoic trên MCM-41

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 49 (3A) 184-191

Đồng tác giả

0866 708X

10

2012

Điều chế biodiesel bằng phản ứng trao đổi este từ dầu jatropha trên xúc tác dị thể KNO3/γ-Al2O3

 

Tạp chí khoa học trường Đại học Quy Nhơn, số 2, tập 6, 47 – 55.

Tác giả

1859-0357

11

2012

Điều chế biodiesel bằng phản ứng trao đổi este từ dầu jatropha trên xúc tác dị thể KI/γ-Al2O3

 

Tạp chí Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 4A(50), 351-354.

Đồng tác giả

0866-7174

12

2012

Điều chế biodiesel bằng phản ứng trao đổi este từ dầu cám gạo trên xúc tác dị thể SO42-/ZrO2/ MCM-41

 

Tạp chí khoa học trường Đại học Quy Nhơn, số 4, tập 6, 91 – 100.

Tác giả

1859-0357

13

2012

Synthesis, characterization and phenol adsorption of carbonyl-functionalized mesoporous silicas

Journal of Porous Materials, Vol. 19, No3, 295-300

Đồng tác giả

ISI

14

2013

Điều chế diesel sinh học từ dầu jatropha trên xúc tác Al-MCM-41

 

Tạp chí Hóa học và ứng dụng, Hội Hóa học Việt Nam, số 2(18), tr.44-47.

Đồng tác giả

1859-4069

15

2013

Đồng phân hóa parafin C5, C6 trên xúc tác Pt/ZrO2-SO42-/SBA-16

Tạp chí Hóa học và ứng dụng, Hội Hóa học Việt Nam, số 3(19), tr.19-22.

Đồng tác giả

1859-4069

16

2013

Tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính xúc tác quang của vật liệu TiO2-CdS/SBA-15

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 51(3A), 54-62.

Đồng tác giả

0866-708X

17

2014

Graphitic g-C3N4-WO3 composite: Synthesis and photocatalytic properties

Bull. Korean Chem. Soc., 35, 1794-1798

Đồng tác giả

ISI

18

2014

Tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính xúc tác của Ti-MCM-41 trong phản ứng oxi hóa toluen

Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, số 6, tr 5-8

Đồng tác giả

1859-4069

19

2015

Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu ZnO kích thước nano

Tạp chí khoa học trường Đại học Quy Nhơn, số 4, tập IX, 51 – 57.

Tác giả

1859-0357

20

2015

 

Tổng hợp theo phương pháp gián tiếp, đặc trưng và hoạt tính xúc tác của TiO2/MCM-41 trong phản ứng oxi hóa toluen

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, số 4, tập IX, 31 - 39

Đồng tác giả

1859-0357

21

2015

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ tiền chất đến quá trình tổng hợp dung dịch rắn GaN–ZnO

Tạp chí Hóa học, 53(3E12), 223 – 227

Đồng tác giả

0866-7144

22

2015

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng dung dịch rắn GaN–ZnO

Tạp chí Hóa học, 53(3E12), 70 – 74 (2015).

Đồng tác giả

0866-7144

23

2015

Tổng hợp và hoạt tính xúc tác quang của composit g-C3N4/GaN-ZnO

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4. (No2), 51 – 55

Đồng tác giả

0866-7411

24

2015

Tổng hợp g-C3N4pha tạp oxy nhằm tăng cường hoạt tính xúc tác quang dưới ánh sáng khả kiến

Tạp chí Hóa học, 53(4E1), 176 – 180

Đồng tác giả

0866-7144

25

2015

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng xúc tác quang của graphitic cacbon nitrua

Tạp chí Hóa học, 53 (3e3), 133 – 137

Đồng tác giả

0866-7144

26

2015

Tổng hợp vật liệu composit g-C3N4/Ta2O5 có hàm lượng g-C3N4 khác nhau

Tạp chí Hóa học, 53(6e1,2), 116 – 119

Đồng tác giả

0866-7144

27

2015

Preparation and photocatalytic activity of g-C3N4/Ta2O5 composite

Catalysis Science and Technology, 23.

(The second international symposium, HCM city)

Đồng tác giả

 

28

2016

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian nung đến quá trình tổng hợp dung dịch rắn GaN – ZnO

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4. (No1), 130 – 135

Đồng tác giả

0866-7411

29

2016

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng xúc tác quang của vật liệu Ag-ZnO

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T5. (No3), 15 – 20

 

Tác giả

0866-7411

30

2016

Tổng hợp và hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến của vật liệu composit g-C3N4/Ta2O5

Tạp chí Hóa học, 54 (5e1,2), 258 – 263

Đồng tác giả

0866-7144

31

2016

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến quá trình tổng hợp dung dịch rắn GaN – ZnO

Tạp chí Hóa học, 54 (5e1,2), 264 – 268

Đồng tác giả

0866-7144

32

2016

Tổng hợp và hoạt tính xúc tác quang của vật liệu C3N4/ZnO

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T5. (No4), 73 – 78

 

Tác giả

0866-7411

33

2016

So sánh hoạt tính xúc tác quang của các composit g-C3N4/Ta2O5 và g-C3N4/GaN-ZnO

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T5. (No4), 79 – 85

 

Tác giả

0866-7411

34

2016

Preparation of g-C3N4/Ta2O5 Composites with Enhanced Visible-Light Photocatalytic Activity

Journal of Electronic Materials, 45 (5), 2334 – 2340

Đồng tác giả

ISI

 

4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):

STT

Thời gian thực hiện

Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý đề tài

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

Kết quả nghiệm thu đề tài

1

1/2007-12/2007

Xây dựng nội dung các bài thí nghiệm thực hành hóa hữu cơ-hệ sư phạm.

Cấp Trường

Tham gia

Tốt

2

01/2007- 12/2009

Nghiên cứu các vật liệu chứa zeolit cho một số phản ứng xúc tác hữu cơ và xử lý môi trường,

Cấp Bộ GD&ĐT, 2009.

Tham gia

Tốt

3

01/2011 – 12/2011

Điều chế diesel sinh học bằng phản ứng chuyển hóa este từ dầu jatropha sử dụng xúc tác chứa Al2O3

Cấp Trường

Chủ nhiệm

Tốt

4

01/2012 – 12/2012

Điều chế diesel sinh học từ dầu cám gạo sử dụng xúc tác chứa MCM-41

Cấp Trường

Chủ nhiệm

Tốt

5

01/2014 – 12/2014

Nghiên cứu phản ứng oxi hóa toluen trên hệ xúc tác TiO2/MCM-41

Cấp Trường

Chủ nhiệm

Xuất sắc

6

6/2012 – 6/2014

Nghiên cứu tổng hợp các vật liệu xúc tác quang mới cho phản ứng tách nước và oxi hóa các hợp chất hữu cơ trong dung dịch nước

Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Thư ký

Đạt

 

4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:

STT

Ngày, tháng, năm cấp

Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức đã trao tặng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Bằng phát minh, sáng chế:

STT

Ngày, tháng, năm cấp

Tên bằng

Tên cơ quan cấp

Số tác giả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Hướng dẫn Thạc sĩ, NCS:

* Hướng dẫn Thạc sĩ:

STT

Họ và tên học viên

Đề tài luận án

Cơ sở đào tạo

Thời gian đào tạo

Vai trò hướng dẫn

1

Hoàng Thị Thanh Hải

Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ dầu cám gạo trên xúc tác superaxit rắn

Trường Đại học Sư phạm-ĐH Đà Nẵng

2009-2011

Hướng dẫn chính

2

Nguyễn Thị Cẩm Chi

Nghiên cứu điều chế diesel sinh học từ dầu Jatropha và metanol sử dụng xúc tác MCM-41 biến tính

Trường Đại học Sư phạm-ĐH Đà Nẵng

2010-2012

Hướng dẫn chính

3

Phạm Chí Tâm

Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính xúc tác của TiO2/MCM-41 trong phản ứng oxi hóa hợp chất thơm

Trường Đại học Quy Nhơn

2012-2014

Hướng dẫn chính

4

Lê Thị Bích Tuyền

Biến tính Ta2O5 để ứng dụng làm chất xúc tác quang

Trường Đại học Quy Nhơn

2013-2015

Hướng dẫn chính

5

Lê Thị Lệ Quyên

Nghiên cứu tổng hợp và biến tính ZnO để ứng dụng làm chất xúc tác quang

Trường Đại học Quy Nhơn

2014-2016

Hướng dẫn chính

6

Hồ Thị Diễm Châu

Nghiên cứu biến tính dung dịch rắn GaN-ZnO bằng bạc để làm chất xúc tác quang trong vùng ánh sáng khả kiến

Trường Đại học Quy Nhơn

2014-2016

Hướng dẫn chính

 

 

4.7. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học:

STT

Tên tổ chức

Vai trò tham gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 2 năm 2017

Ký tên

 

 

 

 

 

TS.Nguyễn Thị Việt Nga

 

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay34
  • Tháng hiện tại1,056
  • Tổng lượt truy cập19,661
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Tin đọc nhiều
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây