Nguyễn Thị Diệu Cẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

'Text Box: (Dán ảnh mầu 4x6)
'1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Cẩm

Ngày, tháng, năm sinh: 27/07/1978

Giới tính: Nữ

Địa chỉ liên lạc qua bưu điện: 113 Huỳnh Thúc Kháng, TP Quy Nhơn, Bình Định

 

Điện thoại cơ quan: 0563846822

Điện thoại nhà riêng:

Điện thoại di động: 0983222831

Email: nguyenthidieucam@qnu.edu.vn

Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: Giảng viên, Khoa Hóa, Trường ĐH Quy Nhơn

Học vị (TS, TSKH), năm, nơi cấp bằng: TS – 2011 – Trường ĐHKHTN Hà Nội

Chức danh khoa học (GS, PGS), năm, nơi công nhận:

Đã nghỉ hưu từ năm:

2. Trình độ học vấn:

2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo

2000

Đại học

Sư phạm Hóa

Trường ĐH Quy Nhơn

2007

Thạc sĩ

Hóa môi trường

Trường ĐHKHTN Hà Nội

2011

Tiến sĩ

Hóa môi trường

Trường ĐHKHTN Hà Nội

 

2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):

Thời gian

Nội dung đào tạo

Cơ sở đào tạo

12/2005-01/2016

Giáo dục học đại học

Trường Cán bộ quản lý giáo dục & Đào tạo

02/2013-05/2013

Tin học ứng dụng

Trường Đại học Quy Nhơn

11/2014-03/2016

Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Quy Nhơn

08/2014-12/2015

Lý luận chính trị - Hành chính

Trường Chính trị tỉnh Bình Định

07/2016

Nghiệp vụ sư phạm đại học

Trường ĐH Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

2.3. Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân tiếng anh

2.4. Trình độ tin học: Tin học ứng dụng

3. Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

09/2001 – đến nay

Giảng viên, Trường Đại học Quy Nhơn

Giảng dạy

4. Nghiên cứu khoa học:

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:

- Xử lý nước cấp vùng nông thôn và nước thải (đẩy mạnh hướng xử lý chất thải đi kèm tạo sản phẩm)

- Khảo sát, quan trắc, đánh giá hiện trạng, tác động môi trường.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng trong khử mặn

- Quản lý, xử lý chất thải rắn và hướng dẫn quy trình vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh.

- Vật liệu xử lý môi trường và chuyển hóa năng lượng

4.2. Các công trình khoa học đã công bố:

4.2.1. Sách chuyên khảo, sách giáo trình:

STT

Năm xuất bản

Tên sách

Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)

Nơi xuất bản

Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN, nếu có

1

2016

Kỹ thuật xử lý nước cấp

Chủ biên, tham gia viết

Trường ĐH Quy Nhơn

 

2

2017

Giáo trình Hóa học môi trường

Chủ biên, tham gia viết chính

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2017

978-604-947-784-3

 

4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN):

Công bố trước khi bảo vệ luận án Tiến sĩ

TT

Tên bài báo khoa học

Số

tác giả

Đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học

Tạp chí ISI hoặc Scopus (IF nếu có) (*)

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

01

Ô nhiễm hợp chất hữu cơ và nitơ trong nước rác tại bãi chôn lấp Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội

3

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học (ISSN: 0868-3224)

 

12

1

21-25

2007

 

02

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ muối lên khả năng xử lý amoni của vi sinh vật đối với nước nuôi trồng thủy sản

2

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học (ISSN: 0868-3224)

 

4

12

18 -23

2007

03

Điều chế Mangan dioxit và đánh giá tính năng hấp phụ đối với Asen

4

Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam

ISSN: 0866-708X)

 

45

3A

245 – 253

2007

04

Động học quá trình nitrat hóa đối với nước mặn nuôi trồng thủy sản trên hệ lọc sinh học ngập nước

2

Tạp chí Khoa học Trường Đại học

Quy Nhơn

(ISSN:1859 – 0357)

 

2

2

141-148

2008

05

Xử lý ô nhiễm hợp chất hữu cơ và nitơ trong nước mặn nuôi thuỷ sản giống trên thiết bị màng sinh học dạng tầng chuyển động

2

Tạp chí Khoa học Trường Đại học

Quy Nhơn

(ISSN:1859 – 0357)

 

3

3

83-88

2009

 

 

06

Preparation and Characterization of organoclays synthesized from Thanh hoa bentonite and dimethyl dioctadecyl ammonium chloride

5

Tạp chí Hóa học (Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam, ISSN: 0866-7144)

 

 

48

5

609-614

2010

 

07

Nghiên cứu điều chế vật liệu sét hữu cơ từ Bentonit Thanh Hóa và ứng dụng để hấp phụ các hợp chất phenol trong nguồn nước bị ô nhiễm

4

Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam

ISSN: 0866-708X)

 

48

2A

140 - 146

2010

08

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến đặc trưng cấu trúc và hoạt tính xúc tác của vật liệu TiO2, Ag – TiO2 và Ag – TiO2/Bent

6

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học

(ISSN: 0868-3224)

 

15

3

 

155-159

 

2010

09

Biến tính Bentonit Thanh Hoá bằng benzyl stearyl dimetyl amoni clorua và ứng dụng để hấp phụ các hợp chất phenol trong nước bị ô nhiễm

5

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học

(ISSN: 0868-3224)

 

15

3

160 - 165

2010

10

Phenol Degradation by Heterogeneous Fenton Process

6

Tạp chí Hóa học

(Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam, ISSN: 0866-7144)

 

48

5

648-652

2010

11

Tổng hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu titan dioxit biến tính bằng kim loại bạc trên Bentonit

6

Tạp chí Hóa học

(Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam, ISSN: 0866-7144)

 

49

(2ABC)

46-51

2011

12

Hoạt tính quang xúc tác của vật liệu titan dioxit biến tính bằng kim loại bạc trên Bentonit trong quá trình phân hủy một số hợp chất phenol

6

Tạp chí Hóa học

(Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam, ISSN: 0866-7144)

 

49

(2ABC)

52-56

2011

13

Silver doped titania materials on clay support for enhanced visible light photocatalysis

5

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology

(ISSN: 1348-0391)

Scopus

Citation: 01

9

 

454-457

2011

14

Degradation of phenol using the mixed (Al-Fe) pillared bentonite as a heterogeneous photo-Fenton catalyst

5

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology

(ISSN: 1348-0391)

Scopus

9

 

490-493

2011

Công bố sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ

TT

Tên bài báo khoa học

Số

tác giả

Đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học

Tạp chí ISI hoặc Scopus (IF nếu có) (*)

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

01

Preparation, characterization and evaluation of catalytic activity of titania modified with silver and bentonite

6

Journal of Industrial and Engineering Chemistry

(ISSN: 1226-086X)

SCIE

Citation: 05

IF2012: 2,2

 

18

 

1764–1767

2012

 

 

02

Synthesis of organoclays and their application for the adsorption of phenolic compounds from aqueous solution

6

Journal of Industrial and Engineering Chemistry

(ISSN: 1226-086X)

SCIE

Citation: 21

IF2013: 2,1

 

19

 

640–644

2013

 

 

03

Preparation and photocatalytic activity of nitrogen and carbon co-doped titanium dioxide on degradation of rhodamine B

9

Tạp chí Hóa học

(Viện Hàn lâm

KH & CN Việt Nam

ISSN: 0866-7144)

 

51

5

632-636

2013

04

Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất bún bằng phương pháp lọc sinh học ngập nước

5

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn

(ISSN:1859-0357)

 

12

1

73-81

2013

05

Điều chế TiO2 từ dịch chiết phân giải quặng inmenit bằng tác nhân axit flohyđric

5

Tạp chí Hóa học

(Viện Hàn lâm

KH & CN Việt Nam

ISSN: 0866-7144)

 

53

3E1,2

43-46

2015

06

Nghiên cứu điều chế K2TiF6 từ ilmenite bằng tác nhân phân giải quặng axit flohydric

4

Tạp chí Hóa học

(Viện Hàn lâm

KH & CN Việt Nam

ISSN: 0866-7144)

 

53

4E1

47-50

2015

07

Nghiên cứu điều chế TiO2 theo phương pháp thủy phân K2TiF6 trong dung dịch NH3

6

Tạp chí Hóa học

(Viện Hàn lâm

KH & CN Việt Nam

ISSN: 0866-7144)

 

53

5E3

147-151

2015

08

Preparation of TiO2 nanofibers by electrospinning method

8

Tạp chí Hóa học

(Viện Hàn lâm

KH & CN Việt Nam

ISSN: 0866-7144)

 

54

5E1,2

410-413

2016

09

Điều chế TiO2 từ quặng ilmenite Bình Định bằng tác nhân phân giải quặng KOH nhằm ứng dụng xúc tác phân hủy các chất hữu cơ ô nhiễm

2

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

(Viện Hàn lâm

KH & CN Việt Nam

ISSN: 0866-708X)

 

53

3A

56-63

2016

10

Modification of titanium dioxide nanomaterials by sulfur for photocatalytic degradation of methylene blue even under visible light

6

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

(Viện Hàn lâm

KH & CN Việt Nam

ISSN: 0866-708X)

 

54

2A

164- 170

2016

11

Biến tính titan đioxit bằng flo nhằm ứng dụng phân hủy các chất hữu cơ trong vùng ánh sáng khả kiến

4

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

(ISSN: 2588-1140)

 

32

4

201-205

2016

 

12

Novel photocatalytic conversion of CO2 by vanadium-doped tantalum nitride for valuable solar fuel production

6

Journal of Catalysis (ISSN: 0021 - 9517)

SCI

IF2016: 6,8

352

 

67–74

2017

13

Design of CoNi alloy/graphene as an efficient Pt-free counter electrode in liquid junction photovoltaic devices

5

Synthetic Metals (ISSN: 0379-6779)

SCI

IF2016: 2,4

230

 

97–104

2017

14

Preparation of g-C3N4/TiO2 photocatalysts for degradation of organic pollutants under visible light

2

Tạp chí Hóa học

(Viện Hàn lâm

KH & CN Việt Nam ISSN: 0866-7144)

 

55

3e12

357-361

2017

15

Tổng hợp vật liệu Cu-TiO2 và đánh giá hoạt tính quang xúc tác oxi hóa phenol trong vùng ánh sáng khả kiến

2

Tạp chí Hóa học

(Viện Hàn lâm

KH & CN Việt Nam

ISSN: 0866-7144)

 

55

2E

83-87

2017

16

Tổng hợp vật liệu V-TiO2 và ứng dụng làm chất xúc tác quang khử CO2 thành nhiên liệu tái sinh

2

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học

(ISSN: 0868-3224)

 

22

2

46-53

2017

17

Synthesis of Ag-TiO2 nanomaterial for treatment of organic pollutants under visible light

2

Vietnam Journal of Chemistry (Vietnam academy of science and technology ISSN: 0866-7144)

 

55

2

167-171

2017

18

Nghiên cứu điều chế than hoạt tính từ gáo dừa bằng phương pháp hóa học nhằm ứng dụng làm chất hấp phụ

2

Tạp chí Hóa học

(Viện Hàn lâm

KH & CN Việt Nam ISSN: 0866-7144)

 

55

3e12

139-142

2017

19

Đánh giá hiệu quả quá trình nitrat hóa trên hệ lọc sinh học hiếu khí trong xử lý nước nuôi thủy sản có độ mặn cao

1

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

(ISSN: 2588-1140)

 

33

1

88-94

2017

20

Nghiên cứu hoạt hóa than trấu bằng phương pháp hóa học nhằm ứng dụng hấp phụ các chất hữu cơ ô nhiễm

4

Tạp chí Hóa học

(Viện Hàn lâm

KH & CN Việt Nam ISSN: 0866-7144)

 

55

3e12

172-177

2017

21

Xử lý chất hữu cơ và amoni trong nước thải chế biến sữa bằng phương pháp lọc sinh học hiếu khí kết hợp với thực vật

2

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

(ISSN: 2588-1140)

 

33

2

74-80

2017

22

Xác định lượng vết thiếc và chì bằng phương pháp von-ampe hòa tan anot sử dụng điện cực past graphit oxit biến tính bằng Bi2O3

2

Tạp chí Hóa học

(Viện Hàn lâm

KH & CN Việt Nam ISSN: 0866-7144)

 

55

2E

1 - 4

2017

23

Điều chế vật liệu nano TiO2 từ quặng ilmenit Bình Định bằng phương pháp sunfat nhằm ứng dụng phân hủy các chất hữu cơ ô nhiễm

3

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học

(ISSN: 0868-3224)

 

22

1

23-27

2017

24

Xử lý nước thải sản xuất bia bằng phương pháp sinh học tổ hợp bùn hoạt tính và thực vật

2

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học

(ISSN: 0868-3224)

 

22

2

17-22

2017

25

Study on the influence of various base agents in K2TiF6 hydrolysis on morphology, structure and photocatalytic activity of TiO2

4

Vietnam Journal of Chemistry (Vietnam academy of science and technology ISSN: 0866-7144)

 

55

2

228-231

2017

26

Khảo sát quá trình tách sunfat từ nước chạt bằng phương pháp kết tủa để sản xuất muối sạch

4

Tạp chí hóa học

(Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam ISSN: 0866-7144)

 

55

2E

110-114

2017

27

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Al2O3-ZrO2-Fe2O3/SBA15 cho quá trình crackinh oxi hóa dầu nặng

4

Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam

(ISSN: 0866-7411)

 

6

4

37-42

2017

 

4.2.4. Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước:

STT

Thời gian và địa điểm HN/ HT

Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu

Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)

Kỷ yếu đã có mã số chuẩn quốc tế ISBN chưa?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5. Các báo cáo tại HN, HT quốc tế:

STT

Thời gian và địa điểm HN/ HT

Tên báo cáo khoa học được đăng trong Proceedings

Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)

Ghi rõ mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings

 

 

 

 

 

 

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):

STT

Thời gian thực hiện

Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý đề tài

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

Kết quả nghiệm thu đề tài

1

2008

Nghiên cứu xử lý hợp chất hữu cơ và nitơ trong nước thải sản xuất tôm giống bằng kỹ thuật màng sinh học kiểu tầng chuyển động.

Mã số: T08.233.09

Trường

Chủ nhiệm

Tốt

2

2010

Điều chế sét chống Al – Fe và ứng dụng để xúc tác phân huỷ các hợp chất phenol trong nước bị ô nhiễm.

Mã số: T2010 – 286.26

Trường

Chủ nhiệm

Tốt

3

2012

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải của các làng nghề sản xuất bún bằng phương pháp sinh học.

Mã số: T2012.331.02

Trường

Chủ nhiệm

Tốt

4

2012

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp quang xúc tác N/Fe-TiO2 cấu trúc nano trên than hoạt tính để ứng dụng trong xử lý thuốc trừ sâu

Mã số: KC.02.TN08/11-15

Nhà nước

Tham gia

Xuất sắc

5

2017 - 2019

Tổng hợp và biến tính tantan nitrua nhằm ứng dụng làm chất xúc tác quang cho phản ứng khử CO2 trong vùng ánh sáng khả kiến tạo nhiên liệu tái sinh.

Mã số: 104.99-206.29

 

Nhà nước

Chủ nhiệm

Đang thực hiện

 

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:

STT

Ngày, tháng, năm cấp

Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức đã trao tặng

1

24/12/2010

Giải 3 về hướng dẫn sinh viên NCKH

Bộ GD & ĐT

1

16/12/2017

Giải 3 về hướng dẫn sinh viên NCKH

Bộ GD & ĐT

 

4.5. Bằng phát minh, sáng chế:

STT

Ngày, tháng, năm cấp

Tên bằng

Tên cơ quan cấp

Số tác giả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Hướng dẫn Thạc sĩ, NCS:

STT

Họ và tên HVCH

Đề tài luận án

Cơ sở đào tạo

Thời gian đào tạo

Vai trò hướng dẫn

1

Lâm Dương Đinh

Nghiên cứu điều chế và biến tính TiO2 từ quặng ilmenit bằng phương pháp sunfat hóa nhằm ứng dụng xúc tác phân hủy các chất hữu cơ độc hại trong nước”

Trường Đại học Quy Nhơn

2012 - 2014

Hướng dẫn (1/1)

2

Nguyễn Thị Bích

Nghiên cứu điều chế và khảo sát hoạt tính xúc tác quang của vật liệu TiO2 từ quặng inmenit Bình Định bằng phương pháp kiềm hóa

Trường Đại học Quy Nhơn

2012 - 2014

Hướng dẫn (1/1)

3

Trần Duy Đảm

Nghiên cứu điều chế vật liệu nano TiO2 từ quặng inmenit Bình Định bằng phương pháp Florua

Trường Đại học Quy Nhơn

2013 - 2015

Hướng dẫn (1/1)

4

Hồ Thị Nhật Linh

Nghiên cứu biến tính vật liệu TiO2 điều chế từ quặng inmenit Bình Định và khảo sát hoạt tính xúc tác quang

Trường Đại học Quy Nhơn

2013 - 2015

Hướng dẫn (1/1)

5

Trần Thu Hà

Nghiên cứu biến tính vật liệu TiO2 điều chế từ K2TiF6 và ứng dụng xử lý hợp chất hữu cơ độc hại trong môi trường nước

Trường Đại học Quy Nhơn

2014 - 2016

Hướng dẫn (1/1)

6

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu, gáo dừa và ứng dụng làm chất hấp phụ.

Trường Đại học Quy Nhơn

2015 - 2017

Hướng dẫn (1/1)

7

Trần Thị Ngân Thoa

Nghiên cứu quá trình tách loại magie sunfat từ nước chạt trước giai đoạn kết tinh muối ăn bằng phương pháp kết tủa.

Trường Đại học Quy Nhơn

2015 - 2017

Hướng dẫn (1/1)

8

Nguyễn Thị Kiều Như

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu composit TiO2/g-C3N4 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác.

Trường Đại học Quy Nhơn

2015 - 2017

Hướng dẫn (1/1)

 

4.7. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học:

STT

Tên tổ chức

Vai trò tham gia

Thời gian

1

Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định

Chuyên gia tư vấn cho chương trình: Tập huấn nhân viên vận hành và bảo dưỡng công trình: Bãi chôn lấp chất thải rắn các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn.

2015

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 12 năm 2017

Ký tên

 

 

 

Nguyễn Thị Diệu Cẩm

 

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay38
  • Tháng hiện tại835
  • Tổng lượt truy cập21,007
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Tin đọc nhiều
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây